Video về COVID-19 Dành cho các Gia đình: Học tại nhà

Video về COVID-19 Dành cho các Gia đình: Học tại nhà

Tìm hiểu những cách mà quý vị, với tư cách là cha mẹ/người giám hộ có thể thực hiện để đảm bảo rằng con em của quý vị tiếp tục tiến bộ với việc học ở nhà trong những thời điểm bất định của đại dịch COVID-19.